Organisatorisk modenhed

Fra Metoder

Organisatorisk modenhed

CMM, CMMI og ISO 9001

Ideen om en modenhedsmodel stammer helt tilbage fra 1970'erne hvor man havde oplevet problemer med store softwareudviklingsprojekter, men først i 1980'erne blev den første gennemarbejdede model udviklet af Software Engineering Institute (SEI) ved Carnegie Mellon University. Den hed CMM (Capability Maturity Model) og var delt i 5 trin ud fra den betragtning at der skal være styr på nogen ting før nogen andre.

Modellen udvikledes i perioden 1987-1997 og den beskriver meget nøje hvad der skal foregå i forbindelse med softwareudvikling. Problemet med modellen er at den primært etter sig modet enkelt område af en særlig type virksomheder. I 2002 blev CMM afløst af CMMI (Capability Maturity Model Integrated) som er bredere, mere fleksibel og findes i varianter (development, service og acquisition).

CMM

CMMI er delt op i de viste fem trin, hvor trin 1 typisk er en virksomhed med "heltekultur", dvs. man ved nok hvis fortjeneste der er hvis noget lykkes og hvis skyld det er hvis noget andet mislykkes. problemet er at virksomheden er meget sårbar fordi den ikke kan udrette noget som organisation. Det går galt hvis en nøglepersom forlader virksomheden, hvis den får en stor ordre eller hvis den får et stort problem med fx produktion, service eller teknik.

På trin 2 er der fokus på opgaven, dvs. styr på kundekravene, leverancen (projektet), kvaliteten og man måler ting så man har konkrete beslutningsgrundlag og kan foretage korrigerende handlinger.

På trin 3 er der mere fokus på organisationen. Uddannelse, risikostyring, beslutninger og tilpasning af processer og standards så de matcher organisation og opgaver.

Trin 4 fokuserer på effektivitet idet der måles på processerne med henblik på at håndtere afvigelser.

Trin 5 fokuserer på optimering igennem årsagsanalyse og trimning af processerne (ledelse).

Ideen om en trinvis modenhedsmodel har haft stor success og genfindes på alle [|mulige og umulige områder], men de har alle det til fælles at man udvælger at område eller en disciplin og dyrker den trinvis hen imod perfektion.

En anden tilgang til det at få styr på virksomheden er ideen bag ISO 9001. Den henvender sig til alle service- og produktionsvirksomheder, og til hele organisationen fx også salg, administration og ledelse. Den kan gøre det fordi den ikke anviser hvordan virksomhedens processer skal være indrettet i detaljer, men blot beskriver hvad der skal være styr på. Det er således mere en kravspecifikation (standard) til virksomhedens processer end en anvisning på specifikke processer. Fx siger ISO 9001 at virksomheden skal sikre at den ikke sælger noget den ikke kan levere, og det er så op til virksomheden at skabe den sammenhæng imellem salg, udvikling og leverance der passer til virksomhedens produkter og marked.

Sammenfatning

CMMI sigter smalt og går meget i dybden med tingene. For at det giver mening skal man i hvert fald have niveau 3 med. Det stiller store krav til virksomheden og lægger op til et omfang af målinger og dokumentation som vil være fremmed for mindre og mellemstore virksomheder i Danmark. Beskrivelsen af CMMI fylder 700 sider.

ISO 9001 sigter bredt, stiller meget beskedne krav til dokumentation og lader det være op til virksomheden selv at designe processer mv. Beskrivelsen af kravene kan stå på 15 sider.

CMMI-processerne kan sagtens indgå i ISO-9001 hvor det skønnes hensigtsmæssigt.

Anbefaling

Når en virksomhed har brug for overordnet styr på tingene bør den:

 - Tage udgangspunkt i ISO-9001, ikke nødvendigvis for at opnå certificering, men for at få helheden med.
 - Identificere områder med størst betydning, risiko eller problemer.
 - Definer og etabler processer for disse områder.
 - Definer og etabler basale processer for de øvrige områder.
 - Sørg for at processen vedrørende korrigerende handlinger medfører løbende forbedringer og effektiviseringer.

Caltentios fremgangsmåde for sundhedscheck baserer sig på de nævnte punkter idet vi for hvert område vælger et modenhedstrin som skønnes at være netop tilstrækkeligt. På den måde opnår virksomheden en minimumsløsning som på længere sigt kan føre til en certificering hvis det ønskes.